Nämnder och styrelser

Regionfullmäktige o ersättare
Presidium, Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Kulturnämnden
Oppositionsråd
Patientnämnden
Revisorer, Region Uppsala
Varuförsörjningsnämnden,Uppsala,Västmanland, Dalarna, Sörmland, Örebro
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration
Beredningen för barn och unga
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Valberedningen
Kostnämnd
Mälardalsrådet
Kollektivtrafiknämnd
Ambulansdirigeringsnämnd
Sjukhusstyrelsen
Vårdstyrelsen
Fastighets- och servicenämnden
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning
Regionråd


Kommittéer och stiftelser

Bror Hjerpstedts stiftelse
Föreningen Nordens Institut, Biskops-Arnö
Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling
Kammarrätt
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt)
Hovrätt, Svea
Stiftelsen Leufsta
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum
Trafiksäkerhetsförbund, Uppsala läns
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1)
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp II)
Övervakningsnämnden i Uppsala län
Samordningsförbundet
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Kommunalförbundet Svensk luftambulans


Övrigt

(RS) Stiftelsen Akademiska sjukhusets Utvecklingsfond
(RS) Stiftelsen Musik i Uppland
(RS) Stiftelsen Upplandsmuseet
(RS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet- Region Uppsala
(RS) Samarabetsnämnden i Uppsala Garnison
(RS) Viltförvaltningsdelegationen
(RS) Region Uppsala donationsfonder, revisorer
(RS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp
Stiftelsen Musik i Uppland, Revisorer
Stiftelsen Upplandsmuseet, Revisorer
(RS) Politiska närvårdsmötena
(RS) Rådet för delaktighet
(RS) MÄLAB
(RS) AU RS
(RS) RS Personalutskott
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott
(RS) Universitetssjukvårdsstyrelsen
(RS) Pensionärsråd
(VS) AU
(SHS) AU
(FS) AU
(KTN) AU
(KN) AU
(RUN) AU
Gamla Uppsala Buss AB