Nämnder och styrelser

Regionfullmäktige o ersättare
Presidium, Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Kulturnämnden
Oppositionsråd
Patientnämnden
Revisorer, Region Uppsala
Varuförsörjningsnämnden,Uppsala,Västmanland, Dalarna, Sörmland, Örebro
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Valberedningen
Kostnämnd
Mälardalsrådet
Trafik och samhällsutvecklingnämnden
Ambulansdirigeringsnämnd
Sjukhusstyrelsen
Vårdstyrelsen
Fastighets- och servicenämnden
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning
Regionråd


Kommittéer och stiftelser

Bror Hjerpstedts stiftelse
Föreningen Nordens Institut, Biskops-Arnö
Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling
Kammarrätt
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt)
Hovrätt, Svea
Stiftelsen Leufsta
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum
Trafiksäkerhetsförbund, Uppsala läns
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1)
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp II)
Övervakningsnämnden i Uppsala län
Samordningsförbundet
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Kommunalförbundet Svensk luftambulans


Övrigt

(RS) Stiftelsen Akademiska sjukhusets Utvecklingsfond
(RS) Stiftelsen Musik i Uppland
(RS) Stiftelsen Upplandsmuseet
(RS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet- Region Uppsala
(RS) Samarabetsnämnden i Uppsala Garnison
(RS) Viltförvaltningsdelegationen
(RS) Region Uppsala donationsfonder, revisorer
(RS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp
Stiftelsen Musik i Uppland, Revisorer
Stiftelsen Upplandsmuseet, Revisorer
(RS) Politiska styrgrupper för närvård
(RS) Rådet för delaktighet
(RS) MÄLAB
(RS) AU RS
(RS) utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning
(RS) Universitetssjukvårdsstyrelsen
(RS) Pensionärsråd
(VS) AU
(SHS) AU
(FS) AU
(KN) AU
Gamla Uppsala Buss AB